home-and-life

Składki od umowy zlecenia

gdzie szukać pracy.jpg

Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Z powyższego wynika, że umowa zlecenia, która stanowi dla zleceniobiorcy jedyny tytuł do ubezpieczeń, jest zarówno dla zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy drogą formą zatrudnienia. Jednak od zasady, że od tzw. samoistnej umowy zlecenia trzeba płacić składki, są wyjątki. Pierwszy dotyczy wciąż wykonywanych umów zlecenia z emerytami i rencistami zawartych przed 14 stycznia 2000 r. W przypadku takich umów ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Drugi wyjątek dotyczy umów zlecenia ze studentami, uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych poniżej 26. roku życia. Składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie opłaca się za:

■ uczniów szkół bez względu na ich rodzaj, tj. szkoły zawodowej, liceum, oraz bez względu na to, czy nauka jest prowadzona w systemie dziennym, wieczorowym czy zaocznym,

■ studentów bez względu na rodzaj szkoły, tj. państwowa czy prywatna, typ studiów dzienne, zaoczne czy wieczorowe.

Zleceniobiorca będący studentem do ukończenia 26 lat nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, bez względu na obywatelstwo i kraj odbywania studiów.

Status ucznia przysługuje do 31 sierpnia danego roku. (Sprawdź jak wypełnić wniosek) Dotyczy to osób, które kontynuują naukę w tej samej szkole, rozpoczynają naukę w kolejnej szkole, w której rok szkolny zaczyna się 1 września, lub nie kontynuują nauki. Osoby, które przedstawią zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, powinny być uznawane za ucznia do 30 września danego roku, ponieważ status studenta uzyskują dopiero od 1 października. Natomiast studentem z punktu widzenia ubezpieczeń jest osoba, która kształci się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich. O takim rozwiązaniu słychać różne opinie. Nie są studentami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uczestnicy studiów doktoranckich oraz podyplomowych. Status studenta przysługuje do ukończenia studiów bądź do daty skreślenia z listy studentów. Od 1 października 2011 r. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Należy pamiętać, że jeśli zleceniobiorca będący uczniem lub studentem w wieku do 26 lat zawrze umowę z własnym pracodawcą, od umowy tej trzeba będzie opłacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji umowa zlecenia jest bowiem traktowana jak umowa o pracę.